Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op aankopen die verricht worden in de webshop van www.gezondesmikkelweken.nl.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden – hierna “de Voorwaarden” – wordt onder “Spoony” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foodable B.V., alsook aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan elke partij aan wie Spoony producten (inclusief ingrediënten en verpakkingen daarvan) en diensten levert. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten en/of diensten – inclusief ingrediënten en verpakkingen – die Spoony uit hoofde van de Overeenkomst levert aan Afnemer.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden op gezondesmikkelweken.nl (“Overeenkomst”). Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Spoony uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Spoony.

1.3 Spoony behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. 

Artikel 2 Verzendbeleid

2.1 Spoony is gerechtigd een minimaal verzendbedrag te hanteren om uit te kunnen komen met haar verzendkosten. De verzendkosten bedragen €10,- per bestelling, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Spoony levert de Producten tot aan de deur. Direct na levering dient Afnemer de Producten, waarbij dit vermeld staat, in de koeling te plaatsen. Spoony is niet aansprakelijk voor enige Product- of personenschade, indien deze bepaling niet door Afnemer is nageleefd.

2.3 Ingeval Afnemer de Producten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Spoony in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor transport, opslag en/of vervanging voor rekening van Afnemer.

2.4 Afnemer dient bij aflevering van de Producten onmiddellijk te onderzoeken of de levering compleet is en beantwoordt aan de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen dienen door Afnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na aflevering vóór 12:00 uur schriftelijk en telefonisch bij Spoony te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten worden geacht conform de Overeenkomst te zijn ontvangen. Afwijkingen moeten gemeld worden via mijnbestelling@madaga.nlbso@spoony.nl en 085-2735435 onder vermelding van het ordernummer ontvangen na de bestelling via www.gezondesmikkelweken.nl , waarna zij binnen drie werkdagen zullen worden opgevolgd.

2.5 Ondanks het indienen van een klacht als bedoeld in Artikel 2.4 heeft Afnemer voor de levering waarop de klacht betrekking niet onverschuldigd betaald.

2.6 Spoony behoudt zich het recht voor een gedane bestelling te annuleren, in het uitzonderlijke geval waarin zij deze niet kan uitleveren. Indien zich zo’n geval voordoet, zal Spoony dit aan Afnemer binnen twee werkdagen meedelen en de verrichte betaling terugstorten.

2.7 In verband met de voedselveiligheid is het niet mogelijk om een pakket te retourneren.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen voor Producten luiden in euro (€), exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Betaling door Afnemer geschiedt direct na de bestelling via iDEAL of later via betaling op factuur. 

3.3 De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

Artikel 4 Privacy

4.1 Spoony heeft een privacy statement waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement is via deze link te vinden.