Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op aankopen die verricht worden in de webshop van www.gezondesmikkelweken.nl.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden – hierna “de Voorwaarden” – wordt onder “Spoony” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foodable B.V., alsook aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan elke partij aan wie Spoony producten (inclusief ingrediënten en verpakkingen daarvan) en diensten levert. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten en/of diensten – inclusief ingrediënten en verpakkingen – die Spoony uit hoofde van de Overeenkomst levert aan Afnemer.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden op gezondesmikkelweken.nl (“Overeenkomst”). Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Spoony uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Spoony.

1.3 Spoony behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. 

Artikel 2 Verzendbeleid

2.1 Spoony is gerechtigd een minimaal verzendbedrag te hanteren om uit te kunnen komen met haar verzendkosten. De verzendkosten bedragen €10,- per bestelling, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Spoony levert de Producten tot aan de deur. Direct na levering dient Afnemer de Producten, waarbij dit vermeld staat, in de koeling te plaatsen. Spoony is niet aansprakelijk voor enige Product- of personenschade, indien deze bepaling niet door Afnemer is nageleefd.

2.3 Ingeval Afnemer de Producten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Spoony in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor transport, opslag en/of vervanging voor rekening van Afnemer.

2.4 Afnemer dient bij aflevering van de Producten onmiddellijk te onderzoeken of de levering compleet is en beantwoordt aan de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen dienen door Afnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na aflevering vóór 12:00 uur schriftelijk en telefonisch bij Spoony te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten worden geacht conform de Overeenkomst te zijn ontvangen. Afwijkingen moeten gemeld worden via mijnbestelling@madaga.nlbso@spoony.nl en 085-2735435 onder vermelding van het ordernummer ontvangen na de bestelling via www.gezondesmikkelweken.nl , waarna zij binnen drie werkdagen zullen worden opgevolgd.

2.5 Ondanks het indienen van een klacht als bedoeld in Artikel 2.4 heeft Afnemer voor de levering waarop de klacht betrekking niet onverschuldigd betaald.

2.6 Spoony behoudt zich het recht voor een gedane bestelling te annuleren, in het uitzonderlijke geval waarin zij deze niet kan uitleveren. Indien zich zo’n geval voordoet, zal Spoony dit aan Afnemer binnen twee werkdagen meedelen en de verrichte betaling terugstorten.

2.7 In verband met de voedselveiligheid is het niet mogelijk om een pakket te retourneren.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen voor Producten luiden in euro (€), exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Betaling door Afnemer geschiedt direct na de bestelling via iDEAL of later via betaling op factuur. 

3.3 De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

Artikel 4 Privacy

4.1 Spoony heeft een privacy statement waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement is via deze link te vinden. 

Artikel 5 Verplichtingen Spoony en afnemer

5.1 Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat, vanaf het moment van levering van de Producten op haar locatie / vestiging(en), de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

5.2 Afnemer is gehouden de Producten te bewaren en bereiden volgens het op de verpakking vermelde bereidingsvoorschrift.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten – waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en/of handelsna(a)m(en) van Spoony – berusten te allen tijde bij Spoony en gaan op basis van de Overeenkomst niet over op Afnemer.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Spoony besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling en presentatie van haar Producten. Wanneer Afnemer toch meent dat bepaalde informatie niet correct of volledig is, nodigt Spoony Afnemer uit dit per e-mail onder vermelding van telefoonnummer kenbaar te maken op meespelen@spoony.nl of welkom@madaga.nl, waarna Spoony contact zal opnemen met Afnemer, zo mogelijk binnen 24 uur na melding.

7.2 Spoony is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst of de geleverde Producten, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde Spoony sprake is.

7.3 In geval aansprakelijkheid van Spoony komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het door Spoony verzekerde bedrag ad € 1.500.000,– per aanspraak per kalenderjaar.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 De Overeenkomst tot stand gekomen onder deze Voorwaarden blijft van kracht totdat het Product naar tevredenheid van Afnemer is uitgeleverd, met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.6

8.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

8.3 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

8.4 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

8.5 Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Spoony en Afnemer ter zake de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 Amstelveen, Algemene voorwaarden Webshop – februari 2023